• info@sdra.co.ir
  • 021-66045467
  • 021-66012587

سامانه برخط آلودگی صوتی شهر تهران

آلودگی صوتی به عنوان یکی از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می نماید. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با درنظر گرفتن این معضلِ پایتخت پروژه سیستم داده برداری از ایستگاه های صوت و سامانه برخط آلودگی صدا را تعریف نمود که توسط شرکت صنعت و دانش رهپویان افلاک با موفقت به اجرا رسید. 

توسط سامانه ایجاد شده اطلاعات و داده های ایستگاه های صوت در سطح شهر برای عموم افراد قابل مشاهده می باشد.

soundPollution