• info@sdra.co.ir
  • 021-66045467
  • 021-66012587

در یک سیستم ناوبری، کالیبراسیون و اعتبارسنجی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سیستم های ناوبری بدون اعتبارسنجی و کالیبراسیون به هیچ وجه قابل اعتماد نبوده و ممکن است پاسخ های بسیار نادرستی چه در تعیین موقعیت و چه در تعیین جهت داشته باشند. کالیبراسیون و اعتبارسنجی سیستم ناوبری در دو بخش انجام می‌شود: الف) الگوریتم ها و ب) سنسورها و تجهیزات.

این پروژه با هدف شناسایی و بررسی سیستم های کالیبراسیون تجهیزات ناوبری متداول در دنیا و طراحی مفهومی یک نمونه سیستم کالیبراسیون ناوبری انجام پذیرفت.