محصولات

ایجاد جابجایی خطی یا دورانی و حذف اثر اغتشاشات روی منابع لیزری مرئی و نامرئی

درایور پیزوالکتریک صدرا جهت ایجاد جابجایی خطی یا دورانی و همچنین حذف اثر اغتشاشات روی لیزرها قابل استفاده می باشد. این محصول در انواع یک، دو و سه محوره قابل عرضه بوده و امکان سفارشی سازی ( نوع وروردی ، دقت خروجی و ...) وجود دارد. قابلیت بکارگیری در مودهاي مولد سيگنال، تقويت‌كننده، كنترلر و پايدارساز از طریق کامپیوتر نیز درنظر گرفته شده است.